fbpx

Ładowanie strony

Regulamin usług

Regulamin usług serwisu internetowego Rozwód-Sos

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Ilekroć w dalszej części niniejszego regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu:
a) Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu, przez Klienta;
b) Kancelaria – Kancelaria Adwokacka Dominik Filip z siedzibą w Sopocie 81-703, ul. Władysława IV 19/1;
c) Klient – osoba fizyczna będąca konsumentem, która jest osobą pełnoletnia, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
d) Konto – obszar zasobów informatycznych Kancelarii, w którym gromadzone są dane Klienta, stworzone przez niego pisma, dane zamówionych usług oraz wiadomości przesłane przez Kancelarię;
e) Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem https://rozwod.sos.pl/, której administratorem jest Kancelaria;
f) Kreator pisma – aplikacja w Serwisie która umożliwia samodzielne stworzenie pozwu rozwodowego lub odpowiedzi na pozew rozwodowy;
g) Pozew rozwodowy – pismo procesowe inicjujące sprawę rozwodową, zawierające żądania i wnioski strony powodowej oraz uzasadnienie;
h) Odpowiedź na pozew rozwodowy – pismo procesowe stanowiące ustosunkowanie się do pozwu, zawierające żądania i wnioski strony pozwanej oraz uzasadnienie;
i) Kolejne pismo – pismo procesowe w trakcie postępowania rozwodowego lub podziału majątku, dalsze niż pozew rozwodowy lub odpowiedź na pozew oraz wniosek o podział majątku lub odpowiedź na wniosek, będące odpowiedzią na stanowisko drugiej strony postępowania lub odpowiedzią na postanowienie lub zobowiązanie sądu;
j) Sprawdzenie pisma – usługa polegająca na sprawdzeniu pisma przez Profesjonalnego pełnomocnika, która odbywa się podczas konsultacji z Klientem, w trakcie której omawiane są wszystkie zagadnienia pisma, w szczególności żądania, wnioski i uzasadnienie;
k) Konsultacje – usługa polegająca na udzieleniu porady prawnej dotyczącej poprawności pisma procesowego lub przebiegu postępowania przed sądem, usługa świadczona jest telefonicznie lub poprzez wideo-rozmowę;
l) Rozwód z pełnomocnikiem pakiet standard – usługa kompleksowej obsługi przed sądem, dotyczy sprawy bez orzekania o winie oraz dotyczy stron, które nie posiadają małoletnich dzieci. Usługa przewiduje przygotowanie pierwszego pisma procesowego, łącznie 3 godziny konsultacji oraz reprezentację przed sądem przez Profesjonalnego pełnomocnika podczas jednej rozprawy;
m) Rozwód z pełnomocnikiem pakiet max – usługa kompleksowej obsługi przed sądem, dotyczy sprawy wraz z wszystkimi kwestiami rozwodowymi, jak orzeczenie winy, powierzenie opieki nad dzieckiem, ograniczenie władzy rodzicielskiej, uregulowanie kontaktów, alimenty. Usługa ta nie dotyczy podziału majątku. Usługa przewiduje przygotowanie pierwszego pisma procesowego, łącznie 4 godziny konsultacji oraz reprezentację przed sądem przez Profesjonalnego pełnomocnika podczas dwóch rozpraw;
n) Podział majątku po rozwodzie pakiet standard – usługa kompleksowej obsługi przed sądem, dotyczy sprawy podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej, który składa się maksymalnie z jednej nieruchomości i trzech ruchomości oraz nie dotyczy rozstrzygania na temat wspólnego kredytu. Usługa przewiduje przygotowanie pierwszego pisma procesowego, łącznie 3 godziny konsultacji oraz reprezentację przed sądem przez Profesjonalnego pełnomocnika podczas jednej rozprawy;
o) Podział majątku po rozwodzie pakiet max – usługa kompleksowej obsługi przed sądem, dotyczy sprawy podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej bez ograniczeń odnośnie składników majątku, również z rozstrzygnięciem kwestii wspólnych kredytów. Usługa przewiduje przygotowanie pierwszego pisma procesowego, łącznie 4 godziny konsultacji oraz reprezentację przed sądem przez Profesjonalnego pełnomocnika podczas dwóch rozpraw;
p) Konsultant – profesjonalny pełnomocnik, który jest adwokatem lub aplikantem adwokackim, radcą prawnym lub aplikantem radcowskim;
q) Profesjonalny pełnomocnik – adwokat lub aplikant adwokacki, radca prawny lub aplikant radcowski.
2. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie Klientowi za pośrednictwem Serwisu pod adresem https://rozwod.sos.pl/, gdzie Klient może go w każdym czasie przeglądać, odtworzyć i utrwalić. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z usług.

§2 Konto i wymagania techniczne

1. Wymogiem technicznym do korzystania z Serwisu jest posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego mającego dostęp do przeglądarki internetowej oraz dostęp do Internetu.
2. Wymogiem technicznym do odczytu stworzonych przez Serwis pism jest posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego mającego oprogramowanie pozwalające otworzyć pliki PDF lub DOC.
3. Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego z podaniem danych personalnych Klienta.
4. Do każdego konta zostaje przydzielony indywidualny login oraz hasło.
5. Do każdego konta zostaje przydzielony dodatkowo indywidualny numer, który ułatwia identyfikację Klienta podczas kontaktu mailowego oraz telefonicznego.
6. Założenie konta jest dobrowolne, jednakże konieczne do korzystania z usług Serwisu.
7. Klient zobowiązuje się do nieprzekazywania osobom trzecim danych, za pomocą których loguje się do Serwisu.

§3 Rodzaje usług

1. Korzystanie z usług Serwisu wymaga rejestracji i posiadania Konta.
2. Usługa Kreatora pisma jest bezpłatna. Serwis umożliwia zapisanie stworzonego pisma i jego edycję. Serwis daje możliwość zapisania stworzonego pisma na dysku Klienta w formie pliku PDF lub DOC.
3. Serwis świadczy następujące usługi płatne: sprawdzenie pisma, konsultacja, rozwód z pełnomocnikiem, podział majątku po rozwodzie.
4. Przed skorzystaniem z usług płatnych, zachęcamy do skorzystania z darmowego inteligentnego kreatora pism.

§ 4 Zamówienie usług

1. Do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia i dokonanie zapłaty kwoty wynagrodzenia.
2. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z treścią regulaminu i go zaakceptować. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do poprawnego złożenia zamówienia.
3. Płatność realizowana jest za pośrednictwem serwisu PayU /PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu/. Klient może dokonać płatności przelewem lub kartą.
4. Zamówienie usługi dochodzi do skutku niezwłocznie po chwili uznania wpłaty przez serwis PayU.
5. Po dokonaniu zamówienia Serwis niezwłocznie poinformuje Klienta o jego przyjęciu. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail wraz instrukcją realizacji usługi na adres poczty elektronicznej który został podany przez Klienta przy rejestracji.
6. Zamówienie zostaje zapisane w systemie Serwisu jako dowód zawarcia umowy.

§ 5 Cennik usług

1. Ceny usług prezentowane są po złożeniu zapytania przez Klienta.

2. Podane ceny nie zawierają kosztów postępowania sądowego, w szczególności kosztów opłaty od pozwu lub wniosku, opłaty od pełnomocnictwa, zaliczki na biegłego.
3. Konsultant przedstawi koszty postępowania sądowego podczas konsultacji. Na dzień tworzenia Regulaminu opłata dla sądu od pozwu wynosi 600 zł, od wniosku o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej 1000 zł, od pełnomocnictwa 17 zł, za biegłego około 1000 zł w zależności od przedmiotu opinii.

§ 6 Warunki świadczenia usług

1. Klient zleca, a Kancelaria zobowiązuje się od wykonania czynności sprawdzenia pisma, wykonania konsultacji, kolejnego pisma, prowadzenia sprawy rozwodowej, prowadzenia sprawy podziału majątku.
2. Czas trwania umowy sprawdzenia pozwu, konsultacji lub kolejnego pisma jest oznaczony i wynosi 1 godzinę. Klient może dokupić kolejną godzinę.
3. Czas trwania umowy prowadzenia sprawy rozwodowej lub prowadzenia sprawy podziału majątku jest nieoznaczony.
4. Klient upoważnia Kancelaria do powierzenia w jego imieniu realizacji czynności, o których mowa w pkt. 1 Profesjonalnym pełnomocnikom, w szczególności adwokatom i radcom prawnym.
5. Klient zobowiązuje się do niepodejmowania żadnych czynności w zakresie sprawy rozwodowej lub podziału majątku, bez wcześniejszego uzgodnienia ich z Profesjonalnym pełnomocnikiem.
6. Kancelaria będzie dążyła do uzyskania najlepszego możliwego rozstrzygnięcia sprawy, zgodnego z ustalonym z Klientem scenariuszem i w możliwie najszybszym czasie. Jednakże działania spółki nie stanowią gwarancji osiągnięcia tego scenariusza.
7. Kancelaria zobowiązuje się do działania zgodnie z przepisami prawa, zgodnie z najlepszą swoją wiedzą i doświadczeniem, jak również dołoży wszelkich starań w celu skutecznego wykonania niniejszej umowy.
8. Kancelaria zastrzega sobie prawo do przerw w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli są one spowodowane naprawą, konserwacją bądź modyfikacją sprzętu lub oprogramowania oraz przyczynami niezależnymi od Kancelarii.
9. Klient zobowiązuje się do umieszczania w Serwisie wyłącznie informacji, w tym danych osobowych dotyczących jego w sposób zgodny z prawem oraz nienaruszający praw osób trzecich, dobrych obyczajów, czy zasad współżycia społecznego.
10. Klient ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu czynności faktycznych i prawnych dokonanych w ramach funkcjonalności Serwisu przez osoby trzecie z wykorzystaniem jego Konta i danych w nim zawartych. Klient przyjmuje pełną odpowiedzialność z tytułu takich czynności zrealizowanych z użyciem przypisanego mu Konta i danych w nim zawartych, jak za własne czynności.
11. Klient ponosi koszty postępowania sądowego, w szczególności koszty opłaty od pozwu lub wniosku, opłaty od pełnomocnictwa, zaliczki na biegłego.
12. Wszelki środki zasądzone przez sąd dla Klienta należą się Klientowi.

§ 7 Realizacja usług

1. Realizacja usług płatnych odbywa się wyłącznie w czasie wykupionych przez Klienta konsultacji.
2. Przygotowywanie pism procesowych lub realizacja porad merytorycznych ponad czas określony w pkt. 1 jest niemożliwe.
3. Po dokonaniu zamówienia Klient ma możliwość wybrania terminu konsultacji oraz formy kontaktu /telefon lub wideo-rozmowa/.
4. Konsultant kontaktuje się z Klientem wybierając numer telefonu podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Podanie błędnego numeru uniemożliwia wykonanie usługi z winy Klienta.
5. Forma kontaktu może być zmieniona w trakcie trwania Konsultacji.
6. Warunkiem wykonania połączenia w formie wideo-rozmowy jest posiadanie przez Klienta zainstalowanej w telefonie aplikacji WhatsApp.
7. Jeżeli Konsultant nie może skontaktować się z Klientem poprzez aplikację WhatsApp, wykona tradycyjne połączenie telefoniczne.
8. Godzina rozpoczęcia konsultacji rozpoczyna się zgodnie z oficjalnym czasem podawanym przez Główny Urząd Miar w serwisie https://www.gum.gov.pl/.
9. Serwis zastrzega sobie możliwość opóźnienia rozpoczęcia konsultacji maksymalnie do 3 min w stosunku do czasu podanego przez Główny Urząd Miar.
10. W przypadku braku odebrania połączenia przez Klienta, Konsultant powtórzy połączenie po 10 minutach. Powtórzy tą czynność trzykrotnie.
11. Konsultant może poświęcić tyle czasu na porady prawne i przygotowanie pism procesowych ile godzin konsultacji ma wykupionych Klient.
12. Podczas pierwszych Konsultacji Konsultant poinformuje Klienta czy posiadany przez niego pakiet godzin wystarczy na przygotowanie do sprawy rozwodowej lub podziału majątku.
13. Przygotowanie kolejnego pisma procesowego dalszego niż pozew lub odpowiedź na pozew oraz wniosek o podział lub odpowiedzi na wniosek wymaga wykupienia minimum jednej godziny konsultacji.
14. Standardowa usługa Rozwodu z pełnomocnikiem dotyczy sprawy bez orzekania o winie oraz dotyczy stron, które nie posiadają małoletnich dzieci. Usługa przewiduje 3 godziny konsultacji oraz reprezentację przed sądem przez Profesjonalnego pełnomocnika podczas jednej rozprawy.
15. Usługa Rozwodu z pełnomocnikiem w pakiecie max dotyczy sprawy wraz z wszystkimi kwestiami rozwodowymi, jak orzeczenie winy, powierzenie opieki nad dzieckiem, ograniczenie władzy rodzicielskiej, uregulowanie kontaktów, alimenty. Usługa ta nie dotyczy podziału majątku. Usługa przewiduje 4 godziny konsultacji oraz reprezentację przed sądem przez Profesjonalnego pełnomocnika podczas dwóch rozpraw.
16. Standardowa usługa Podziału majątku po rozwodzie dotyczy sprawy podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej, który składa się maksymalnie z jednej nieruchomości i trzech ruchomości oraz nie dotyczy rozstrzygania na temat wspólnego kredytu. Usługa przewiduje 3 godziny konsultacji oraz reprezentację przed sądem przez Profesjonalnego pełnomocnika podczas jednej rozprawy.
17. Usługa Podziału majątku po rozwodzie w pakiecie max dotyczy sprawy podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej bez ograniczeń odnośnie składników majątku, również z rozstrzygnięciem kwestii wspólnych kredytów. Usługa przewiduje 4 godziny konsultacji oraz reprezentację przed sądem przez Profesjonalnego pełnomocnika podczas dwóch rozpraw.
18. Klient ma możliwość dokupienia kolejnych godziny konsultacji, kolejnego pisma oraz reprezentacji przed sądem na kolejnych terminach, jeżeli wymaga tego przebieg postępowania.
19. Kancelaria powiadomi Klienta poprzez wiadomość o konieczności sporządzenia pisma i konieczności wykupienia konsultacji niezbędnej do jego przygotowania.
20. Odwołanie terminu rozprawy przez sąd lub przez Klienta w czasie do siedmiu dni przed zakreślonym terminem rozprawy, może skutkować wykorzystaniem usługi reprezentacji przed sądem, mimo iż rozprawa się nie odbędzie.
21. Jeżeli Klient wykupił usługę Rozwodu z pełnomocnikiem, pozew rozwodowy lub odpowiedź na pozew rozwodowy przesyła do sądu kancelaria. Klient zobowiązany jest przesłać:
a) na adres scany@rozwod.sos.pl podpisany scan druku pełnomocnictwa, który będzie zamieszczony w panelu klienta, w zakładce wiadomości,
b) na adres scany@rozwod.sos.pl scan wszystkich aktów stanu cywilnego koniecznych do przeprowadzenia postępowania rozwodowego /akt małżeństwa, akty urodzenia małoletnich dzieci/, chyba że odpowiada na pozew,
c) na adres scany@rozwod.sos.pl scan potwierdzenia przelewu opłaty od pozwu oraz opłaty od pełnomocnictwa /dane do przelewów na rzecz sądu i urzędu miasta będą umieszczone w panelu klienta, w zakładce wiadomości/,
d) na adres siedziby kancelarii oryginały wszystkich aktów stanu cywilnego koniecznych do przeprowadzenia postępowania /akt małżeństwa, akty urodzenia małoletnich dzieci/, albowiem muszą być one wysłane do sądu wraz z pismem, chyba że odpowiada na pozew,
e) na adres scany@rozwod.sos.pl scan wszystkich dokumentów, które mają stanowić dowód w sprawie,
f) na adres siedziby kancelarii oryginały wszystkich nagrań, które mają stanowić dowód w sprawie,
g) na adres scany@rozwod.sos.pl scan wszystkich pism, które otrzymał z sądu w sprawie rozwodowej.
22. Jeżeli Klient wykupił usługę Podziału majątku po rozwodzie, wniosek o podział majątku lub odpowiedź na wniosek o podział majątku przesyła do sądu kancelaria. Klient zobowiązany jest przesłać:
a) na adres scany@rozwod.sos.pl podpisany scan druku pełnomocnictwa, który będzie zamieszczony w panelu klienta, w zakładce wiadomości,
b) na adres scany@rozwod.sos.pl wypełniony formularz dotyczący podziału majątku, który będzie zamieszczony w panelu klienta, w zakładce wiadomości,
c) na adres scany@rozwod.sos.pl scan wszystkich dokumentów koniecznych do przeprowadzenia postępowania działowego /akt własności nieruchomości, umowa kredytu, dowód zakupu ruchomości/,
d) na adres scany@rozwod.sos.pl scan potwierdzenia przelewu opłaty od pozwu oraz opłaty od pełnomocnictwa /dane do przelewów na rzecz sądu i urzędu miasta będą umieszczone w panelu klienta, w zakładce wiadomości/,
e) na adres siedziby kancelarii oryginały wszystkich dokumentów koniecznych do przeprowadzenia postępowania działowego /akt własności nieruchomości, umowa kredytu, dowód zakupu ruchomości/, albowiem muszą być one wysłane do sądu wraz z pismem,
h) na adres scany@rozwod.sos.pl scan wszystkich dokumentów, które mają stanowić dowód w sprawie,
i) na adres siedziby kancelarii oryginały wszystkich nagrań, które mają stanowić dowód w sprawie,
f) nadesłać na adres scany@rozwod.sos.pl scan wszystkich pism, które otrzymał z sądu w sprawie.
23. Niewykonanie przez Klienta obowiązków opisanych w pkt. 21 lub 22 skutkować będzie brakiem możliwości wykonania usługi z winy Klienta.
24. Kolejne pismo procesowe zostanie przesłane do sądu również przez Kancelarię, pod warunkiem opłacenia go, to znaczy dokonania opłaty za minimum jedną godzinę konsultacji.
25. Kancelaria zobowiązuje się zamieszczać w panelu Klienta wszystkich pism stworzonych w sprawie oraz scany wszystkich pism, które przyszły do Profesjonalnego pełnomocnika z sądu lub od strony przeciwnej.
26. Klient wyraża zgodę na podejmowanie przez Kancelarię współpracy z Profesjonalnymi pełnomocnikami przy realizacji poszczególnych etapów lub elementów zamówionej usługi w zakresie niezbędnym do jej wykonania.

§ 8 Rozwiązanie umowy

1. Umowa zawarta na czas nieokreślony, a mianowicie prowadzenia sprawy rozwodowej przez pełnomocnika oraz podziału majątku może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem przez każdą ze stron bez podawania przyczyn.
2. Termin wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie. Termin ten liczony jest od dnia przesłania wiadomości email na adres podany przed Klienta w formularzu rejestracyjnym przez Kancelarię lub na adres kancelaria@rozwod.sos.pl przez Klienta.
3. Brak uiszczenia opłaty za dodatkowe konsultacje lub reprezentację przed sądem podczas rozprawy, co jest konieczne do prawidłowego wykonania umowy, będzie odczytane jako utrata zaufania do Kancelarii. Utrata zaufania do Kancelarii stanowi przyczynę rozwiązania umowy w trybie opisanym w pkt. 1.
4. Zgodnie z zasadami dobrej praktyki Kancelaria jest zobowiązana do realizacji obowiązków wynikających z umowy w okresie wypowiedzenia.
5. Kancelaria może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym z ważnych powodów rozumianych jako naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu, a w szczególności dobrych obyczajów lub praw osób trzecich. Wypowiedzenie umowy zostanie przesłane wiadomością email na adres podany przed Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 9 Odstąpienie od umowy

1. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy przez okres 14 dni od dnia jej zawarcia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
2. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy usługa została w pełni wykonana, a rozpoczęto spełnianie świadczenia za wyraźną zgodą Klienta oraz po przyjęciu przez niego do wiadomości, że utraci przysługujące mu prawo do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania umowy przez Kancelarię.
3. Dokonanie rezerwacji terminu sprawdzenia pisma lub konsultacji na dzień przed upływem 14 dni na odstąpienie od umowy, stanowi zgodę Klienta na wykonanie usługi wraz z utratą prawa do odstąpienia od umowy.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres kancelaria@tani-rozwod.pl lub pocztą tradycyjną na adres Kancelarii.
5. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 1 Regulaminu.

§ 10 Postępowanie reklamacyjne

1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
2. Wszelkie reklamacje należy składać pocztą elektroniczną na adres kancelaria@rozwod.sos.pl lub pocztą tradycyjną na adres Kancelarii.
3. Kancelaria ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
4. Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Kancelarii względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§ 11 Postanowienia końcowe

1. Kontakt z Kancelarią może odbywać się telefonicznie pod numerem 58 742 49 80, elektronicznie na dres mailowy kancelaria@rozwod.sos.pl lub pocztą tradycyjną na adres Kancelarii. Adresy oddziałów służą wyłącznie do celów organizacyjnych Kancelarii i nie dają możliwości kontaktu z siedzibą.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
3. Aktualny Regulamin Kancelarii jest publikowany na stronie www.rozwod.sos.pl oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną na wskazany w formularzy rejestracyjnym adres email.
4. Kancelaria zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.
5. Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

Zał. 1 – Wzór odstąpienia od umowy

[data]…………………………………………………
[imię i nazwisko] …………………………………………………
[adres] …………………………………………………

Do: Kancelaria Adwokacka Dominik Filip z siedzibą w Sopocie 81-703, ul. Władysława IV 19/1

Ja [imię i nazwisko] …………………………………………, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi [NAZWA USŁUGI] ………………………………… Data zawarcia umowy ………………………………

[podpis] …………………………………………………