fbpx

Ładowanie strony

Podział majątku online

Podział majątku przy rozwodzie

Podział wspólnego majątku byłych małżonków jest naturalnie konsekwencją instytucji rozwodu. Jeżeli strony nie mogą porozumieć się w tej materii, sprawa musi zostać skierowana do postępowania sądowego. Przedmiotem takiego postępowania jest przede wszystkim ustalenie składu majątku, ustalenie wartości tego majątku oraz podział majątku z ustaleniem ewentualnych spłat, bądź dopłat. Nadto sąd może ustalić nierówne udziały w majątku wspólnym oraz rozstrzygnąć dodatkowe roszczenia, wysuwane ze względu na specyfikę sprawy i warunki występujące pomiędzy małżonkami. Jest to złożony proces, któremu zazwyczaj towarzyszą silne emocje, wpływające na ocenę sytuacji. Korzystne jest z pewnością skorzystanie z pomocy doświadczonego adwokata, który doradzi, jak zachować się w indywidualnej sytuacji klienta, a także wesprze go jako pełnomocnik podczas procesu sądowego.
W świetle art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Ten właśnie majątek podlega podziałowi w postępowaniu sądowym. Ustawodawca uregulował, co konkretnie należy zakwalifikować do majątku wspólnego, a co stanowi majątek osobisty /sprawdź wpis/.

Podział majątku przy rozwodzie może być przeprowadzony zasadniczo na trzy sposoby. Podstawowy polega na fizycznym podziale majątku wspólnego. Rzecz, która nie daje się podzielić, może być przyznana stosownie do okoliczności jednemu z byłych małżonków z obowiązkiem spłaty drugiego. Trzeci sposób polega na sprzedaży w całości majątku wspólnego, przy czym uzyskana ze sprzedaży kwota dzielona jest między byłych małżonków.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kompleksowej obsługi sprawy o podział majątku po rozwodzie włącznie z reprezentacją w sądzie. Warto zaufać profesjonalistom, aby podział majątku był zrealizowany w sposób racjonalny i sprawiedliwy. Zapobiegnie to konieczności składania apelacji w przypadku niezadowolenia z rozstrzygnięcia, co wiąże się z niepotrzebnymi kosztami.

Zachęcamy również do zapoznania się z dalszymi artykułami na temat podziału majątku /baza wiedzy/.

Podział majątku przy rozwodzie– od czego zależy?

Jeżeli przed ślubem nie podpisano intercyzy, wejście w związek małżeński automatycznie skutkuje ustanowieniem wspólności majątkowej. Od dnia ślubu majątek zgromadzony w czasie trwania małżeństwa należy w takim samym stopniu do obojga małżonków. Taki stan rzeczy przerywa rozwód, w którego konsekwencji małżonkowie mogą wnieść o podział majątku. Można dokonać go zarówno przed, w trakcie, jak i po zakończeniu sprawy rozwodowej. Możliwe jest również ustanowienie rozdzielności majątkowej w trakcie trwania małżeństwa, poprzez sporządzenie aktu notarialnego. Wówczas małżonkowie mają zarówno odrębne majątki, jak i udziały w majątku wspólnym. W wielu sytuacjach stanowi to spore ułatwienie podczas ewentualnego rozwodu. Zwykle jednak sprawa podziału majątku jest prowadzona w postępowaniu odrębnym od sprawy rozwodowej.
W przypadku rozwodu najprostsze rozwiązanie służące do podziału majątku stanowi zawarcie ugody pomiędzy małżonkami. W zależności od potrzeb może ona zostać przeprowadzona na trzy różne sposoby: przed sądem, u notariusza lub też w formie umowy pomiędzy małżonkami. Ponieważ jednak większości rozwodów towarzyszą silne emocje, ten optymistyczny wariant nie zawsze jest możliwy. Jeśli zatem małżonkowie nie są w stanie dojść do porozumienia, konieczne jest postępowanie sądowe.

Czy na podział majątku przy rozwodzie ma wpływ orzeczenie o winie?

Co ważne, w większości przypadków orzeczenie winy o rozpadzie małżeństwa nie ma wpływu na podział majątku pomiędzy byłymi małżonkami. Innymi słowy – każde z małżonków ma dokładnie takie samo prawo do swojej części zgromadzonego majątku. Istnieje jednak pewien wyjątek, który coraz częściej jest wykorzystywany podczas spraw rozwodowych. Jeśli rozwód stanowi bezpośrednią konsekwencję problemów finansowych spowodowanych przez jedno z małżonków, na przykład hazard albo innego rodzaju trwonienie majątku, wówczas sąd może uszczuplić część majątku przyznanego winnej stronie.

Podział majątku online– pomoc prawna

Małżeństwa, dla których podział majątku przy rozwodzie stanowi kwestię sporną, mogą skorzystać z konsultacji prawnej świadczonej przez osobę wyspecjalizowaną w prawie małżeńskim i majątkowym. Pomoc prawna to dobry pomysł nawet w sytuacji, gdy małżonkowie są ze sobą zgodni, jednak przytłacza ich sama sformalizowana procedura sądowa. Podczas rozmowy z obiektywnym radcą prawnym jedno z małżonków lub oboje mogą omówić sposób poprowadzenia sprawy, a także wyjaśnić ewentualne niejasności. Adwokat w sposób profesjonalny przygotowuje koncepcję podziału majątku po rozwodzie. Jego praca eliminuje ryzyko błędów lub nieścisłości, które mogłyby wydłużyć postępowanie rozwodowe.
Dla wielu osób szczególnie wygodne rozwiązanie to podział majątku online. Bez wychodzenia z domu można zamówić usługę podziału majątku przez adwokata. Konsultacje odbywają się wówczas w formie telefonicznej lub poprzez rozmowy wideo. W ten sposób można omówić z radcą prawnym koncepcję podziału majątku oraz przebieg całego postępowania. Kompleksowa obsługa gwarantuje również reprezentację strony w sądzie. Kancelaria Adwokacka Dominik Filip