fbpx

Ładowanie strony

Majątek wspólny a majątek osobisty małżonków

Majątek wspólny a majątek osobisty małżonków

Przedstawiona w tym wpisie wiedza może być przydatna w sprawie o podział majątku byłych małżonków. Wiedza ta będzie przydatna, albowiem podziałowi co do zasady podlega jedynie majątek wspólny małżonków. Na marginesie należy wskazać, iż niniejszy wpis dotyczy podstawowego ustroju majątkowego małżonków, czyli takiego w którym małżonkowie przez intercyzę nie rozszerzyli, nie ograniczyli, czy nie wyłączyli wspólności ustawowej.

Fundamentalna zasada mówi, że z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).

Doprecyzowując powyższe, należy wskazać, iż do majątku wspólnego należą w szczególności:
1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Innymi słowy do majątku wspólnego po zawarciu małżeństwa wchodzi zasadniczo każdy dochód osiągnięty w trakcie tego małżeństwa, za wyjątkiem tego co zostało ustawowo zakwalifikowane do majątku osobistego. W tym miejscu należy zacytować art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego:
„Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:
1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,
2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,
3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,
4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,
5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,
6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,
7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,
8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,
9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,
10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.”

Udostępnij artykuł: