Jak załatwić rozwód?

Zastanawiasz się nad złożeniem pozwu o rozwód i szukasz wzoru na pozew rozwodowy online? Jest to idealne miejsce dla Ciebie! Przedstawimy Ci w prosty i jasny sposób jak przygotować dokumenty, oraz po krótce przedstawimy jaki pozew o rozwód powinien mieć wzór. Należy pamiętać, że dany artykuł został stworzony w celach pomocniczych i nie zastąpi porad od profesjonalnej kancelarii adwokackiej.

Warunki złożenia pozwu o rozwód

Najważniejszym warunkiem do ustalenia przez sąd, jest fakt trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Co dokładnie to oznacza? W dużym skrócie rozkład pożycia małżeńskiego uznaje się w sytuacji, gdy obie strony nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego, nie śpią w wspólnej sypialni oraz co najważniejsze – nie ma już żadnych pozostałych uczuć pomiędzy stronami. Ważne jest także udowodnienie, że nie mamy żadnych wątpliwości co do rozwodu i stan ten nie ulegnie zmianie. Każda wątpliwość może spowodować co najmniej przedłużenie procedury rozwodowej, a w najgorszym przypadku nawet oddalenie pozwu.

Kolejnym warunkiem jest złożenie opłaty sądowej w wysokości 600 złotych. W niektórych przypadkach, po pozytywnym rozpatrzeniu pozwu o rozwód, drugi eks-małżonek może być zobowiązany do oddania nam połowy wartości tej kwoty.

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Pozew o rozwód składa się w formie wydruku komputerowego (bądź własnoręcznie przygotowany dokument) w sądzie okręgowym, w okręgu w którym ostatnio zamieszkiwali małżonkowie. Można go złożyć osobiście w biurze podawczym Sądu Okręgowego – w tym przypadku otrzymamy pieczątkę potwierdzającą złożenie pisma o treści pozwu o rozwód, czyli tak zwaną prezentatę, na naszym egzemplarzu dokumentacji pozwu. Jeśli chcesz wiedzieć jak załatwić rozwód bez odwiedzania sądu – drugim sposobem jest złożenie pozwu drogą poczty, w której powinniśmy wysłać listem poleconym 2 egzemplarze pozwu o rozwód, a dowód jego nadania obowiązkowo zatrzymać dla siebie i dołączyć do naszej dokumentacji pozwu. https://skupnieruchomoscidom.pl/

Ile kopii pozwu o rozwód należy przygotować?

Pozew o rozwód powinniśmy wydrukować dokładnie w trzech egzemplarzach, co tyczy się również wszystkich załączonych do niego dodatkowych dokumentów.

Jedna kopia pozwu o rozwód, razem ze wszystkimi załącznikami, obowiązkowo powinna zostać u nas, tak abyśmy mieli możliwość przygotowania się przed sprawą o rozwód i móc pewnie i bez zwłoki odpowiedzieć na pytania od sędziego.

Pozostałe dwa egzemplarze składamy do Sądu Okręgowego. Jeden komplet dokumentacji rozwodowej jest przeznaczony dla sędziego, który na ich bazie będzie orzekał sprawę oraz będzie tworzyć akta sprawy. Z kolei drugi egzemplarz pozwu o rozwód wysyłany jest przez sąd do strony pozwanej, tak aby również ona mogła zapoznać się ze wszystkimi złożonymi przez nas dokumentami.

Pozew o rozwód – wzór bezpłatny

Na samym wstępie pozwu o rozwód powinniśmy zamieścić oznaczenie sądu oraz oznaczenie, że dany dokument stanowi pozew o rozwód. Muszą się tu także znaleźć dokładne dane osobowe obu stron oraz określone przez nas żądania.

W następnej kolejności musimy jasno odnieść się do kwestii związanych z rozwodem. Jest to jednoznaczne stwierdzenie, że między małżonkami doszło do trwałego i całkowitego rozkładu małżeństwa oraz przytoczenie faktów popierających to stanowisko. Należy pamiętać, że opis sytuacji powinien odnosić się do faktycznego i obecnego stanu rzeczy. Drugą kwestią jest wskazanie, z czyjej winy do tego doszło, jeśli taka wina jest. Możemy oczywiście wnioskować o zaniechanie orzekania o winie (tylko w przypadku zgodności obu stron) lub wnieść wniosek o winie drugiego małżonka, lub obu stron. Jeśli rozwód przyczyni się do jawnej niekorzyści materialnej z którejś ze stron, ma ona prawo o zasądzenie alimentów od małżonka.

W przypadku posiadania niepełnoletnich dzieci, obowiązkowo należy zająć stanowisko, któremu z małżonków zostanie powierzona władza rodzicielska i jak powinien wyglądać jego kontakt z drugą stroną. Często w tej kwestii kierujemy się własnymi emocjami, ale nie zapominajmy że zawsze najważniejsze powinno być dla nas dobro dziecka. Należy także zawrzeć informację o wysokości należnych lub żądanych alimentów od drugiej strony na utrzymanie dziecka.

Jeśli małżonkowie dzielili ze sobą mieszkanie, powinniśmy również odnieść się do sposobu w jakim zostanie rozwiązana ta kwestia i jak będzie wyglądało korzystanie z niego. W trudniejszych przypadkach można do pozwu zawrzeć żądanie o eksmisję małżonka z lokalu.

Pozew o rozwód musi być zakończony czytelnym podpisem osoby składającej pozew.

Jakie dokumenty powinny zostać załączone do pozwu o rozwód?

  • Akt małżeński,
  • Akt urodzenia wspólnych dzieci,
  • Rachunki, odnoszące się do sprawy wyznaczenia wysokości alimentów,
  • Dowód uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 600 złotych,
  • W przypadku orzekania o winie, fakty potwierdzające przyczynienie się strony do rozkładu małżeństwa, na przykład w formie wydruków prowadzonych rozmów czy relacji świadków.
Oceń:
[Wszystkie: 1 Średnia: 5]